Quy Nhon 해양 도시 탐방

투어 Cu Lao Xanh 1일: 그린 펄 Quy Nhon 발견

투어 Hon Kho – 반나절 산호 다이빙 및 Nhon Hai에서 픽업

퀴논을 탐험하기 위한 시티 투어

2개의 섬 여행 Quy Nhon 1일: Hon Kho – Ky Co – Eo Gio